Regulamin Dolce

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY RABATOWEJ „ Prestige Club Card” Dolce Medical

Karty rabatowe Prestige Club Card Dolce Medical uprawniają pacjentów do korzystania z udzielonego rabatu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§1.

Uprawnienia wynikające z posiadania Karty rabatowej przysługują momencie jej uzyskania.

§2.

Użytkownikiem Karty rabatowej Dolce Medical jest osoba, która: • wydała więcej niż 2000,00zł w roku poprzedzającym wydanie karty

§3.

Użytkownik przyjmuje kartę a właściciel karty zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych do celów marketingowych.

§4.

Karta podlega numeracji.

§5.

Wszelkie zniżki i dodatkowe świadczenia związane z posiadaniem Karty rabatowej przysługują jedynie jej Użytkownikowi za jej okazaniem podczas dokonywania płatności.

§6.

Rabaty nie obejmują towarów przecenionych oraz objętych inną forma promocji. Rabaty obowiązują w dowolnej formie płatności.

§7.

Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku do zakupów dokonanych w przeszłości bez jednoczesnego okazania Karty rabatowej.

§8.

Karta rabatowa jest karta numeryczna gdzie numer zostaje przypisany konkretnemu pacjentowi a jej Użytkownik nie może jej użyczać albo oddawać do używania w jakikolwiek inny sposób osobie trzeciej.

§9.

Karta rabatowa nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową.

§10.

W przypadku zgubienia, zniszczenia bądź kradzieży karty rabatowej jej Użytkownikowi przysługuje roszczenie o wydanie zastępczej karty rabatowej. Tym samym Użytkownik traci uprawnienia wynikające ze zgubionej karty rabatowej.

§11.

Regulamin niniejszy będzie uznany za zaakceptowany przez Użytkownika Karty z chwilą podpisana formularza odbioru karty „Prestige Club Card” Dolce Medical

§12.

Nabycie karty rabatowej może nastąpić we wszystkich punktach Dolce Medical i obowiązuje we wszystkich punktach Dolce Medical

§13.

Kwota uprawniająca do otrzymania rabatu stałego musi zostać wydana w przeciągu 1 roku od daty wydania karty.

§14.

Po okresie roku od daty wydania karty rabat stały zostaje przyznany na poziomie wydatków w przeciągu roku natomiast suma kwot wydanych ulega wyzerowaniu.

§15.

Karta rabatowa jest wydawana nieodpłatnie i bezterminowo

§16.

Rabaty związane z użyciem karty przedstawia załącznik nr.1 regulaminu 

Załacznik nr.1

Pow.2000,00zł – wydanie karty rabat stały 5%

Pow.5000,00 – rabat stały 10%

Pow.10000,00 – rabat stały 15%

Pow.15000,00 – rabat stały 20%

Pow 20000,00 – rabat staly 30%